Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Hamer van Hussen Groenendijk. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Bij Hamer van Hussen Groenendijk staat veiligheid centraal. Wij willen daarom ook veilig omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken alleen persoonsgegevens als dit toegestaan is op basis van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 oktober 2021.

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens betreft alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:
 • contactgegevens (NAW gegevens)
 • aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit
 • financiële informatie, zoals bankrekeningnummer
 • opleidings- en loopbaangegevens
 • alle overige persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de opdracht (zoals voertuigbezit, kentekens, gegevens over de wederpartij, eigendomseigenschappen


VERKRIJGING PERSOONSGEGEVENS

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van uw verzekeraar of uw verzekeringsmakelaar, bijvoorbeeld als deze partijen ons een opdracht tot het verrichten van expertise geven, u bij ons solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld tijdens expertise door mmiddels van interviews, van een wederpartij of van derden in het kader van een zaak die wij behandelen, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.


REDEN VAN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Dienstverlening
Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van de betreffende opdracht. De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • om met u inhoudelijk te kunnen corresponderen over de expertiseopdracht die wij in behandeling hebben
 • om deze aan onze opdrachtgevers (verzekeraars, makelaars of verzekerden) te kunnen doorgeven, zodat zij (indien van toepassing) voor de financiële afwikkeling kunnen zorgdragen
 • het voeren van informatieve correspondentie per telefoon, e-mail of per post


Sollicitaties
Om uw sollicitatie op actuele vacatures te kunnen behandelen, ontvangen wij uw persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt via e-mail of per post bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Als wij in de toekomst opnieuw contact met u willen opnemen voor een vacature, dan vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens langer op te mogen slaan. Dat zal dan maximaal één jaar zijn.

GRONDSLAG GEGEVENSVERWERKING

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van aan ons verstrekte expertise opdrachten. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Vanwege een wettelijke verplichting
 • Met uw toestemming
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan onze opdrachtgevers indien dat noodzakelijk is om onze expertise-opdracht uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.


BEWAARTERMIJN

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. De persoonsgegevens worden op passende wijze beveiligd door een combinatie van technische en organisatorische maatregelen.


RECHTEN

U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.


CONTACT GEGEVENS

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@hamerhussen.nl.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.